N°10449
SML |  MED |  LRG |  BIG |  HUG |  Descargar
Elemento ‘Bài chòi’, arte tradicional del Viet Nam Central (Viet Nam)
Inscrito en 2017 (12.COM) en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
Título EN: Folk artist Lê Thị Đào (90 years old) from Mỹ Thạnh hamlet, Nhợn district, Bính Địn province is performing the excerpt Thoại Khanh - hâu Tuầ (belonging to the type Bài chòi rong - mobile Bà ci chói)
vietnamita