N°10449
عنصر فن "الباي تشوي" التقليدي في وسط فيتنام (فييت نام)
مسجل في 2017 (12.COM) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
Folk artist Lê Thị Đào (90 years old) from Mỹ Thạnh hamlet, Nhợn district, Bính Địn province is performing the excerpt Thoại Khanh - hâu Tuầ (belonging to the type Bài chòi rong - mobile Bà ci chói)