Chichibu Matsuri no Yatai-gyoji to Kagura, Chichibu autumn…Japón
Lista representativa 2011