Chichibu Matsuri no Yatai-gyoji to Kagura, Chichibu autumn…Japan
Representative List 2011