N°10445
عنصر فن "الباي تشوي" التقليدي في وسط فيتنام (فييت نام)
مسجل في 2017 (12.COM) على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
The Hiệu performers from Bài chòi Sông Yên club, Hòa Vang district, Đà Nẵng city are announcing the name of the card